Subsidie inzaaien van grasland

De stad Halen geeft een subsidie voor het inzaaien van grasland op landbouwgronden, ter voorkoming van wateroverlast en ter bescherming van taluds van holle wegen.
De subsidieovereenkomst loopt voor een periode van 5 jaar en stopt automatisch bij het verkrijgen van andere subsidies of toelagen voor de gevraagde kadastrale percelen.

Voorwaarden

  • het landbouwperceel is gelegen onder een sterke helling met een duidelijke afstroming van oppervlaktewater (hemelwater) naar de openbare weg of naar een holle weg,
  • het landbouwperceel is gelegen binnen het gebied, opgenomen in het gemeentelijk erosieplan, of gelegen binnen het gebied opgenomen in het
    beheersplan voor de holle wegen van de stad Halen,
  • de indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle van de uitgevoerde werken door het stadsbestuur.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige documenten, voor 1 september aan de Milieudienst.
  • Het college neemt binnen de maand een beslissing of het geplande onderhoud al of niet voor subsidie in aanmerking komt.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een kaart op schaal 1/10.000 met aanduiding van het perceel/de percelen die je wenst om te vormen,
  • het kadasterplan met aanduiding van het perceel/de percelen, samen met de aangrenzende percelen in eigendom of pacht.

Bedrag

De subsidie bedraagt € 650 per ha grasland per jaar.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende het inzaaien van grasland ter voorkoming van wateroverlast op de openbare wegen en woongebieden samen met de bescherming taluds van de holle wegen

Cover subsidiereglement grasland

Contactinformatie

Contactpersonen