Subsidie kleine biodiversitetsprojecten

In de stad Halen wonen heel wat milieubewuste individuen, die zorg dragen voor natuur en omgeving en begaan zijn met klimaat en duurzaamheid. Het stadsbestuur wil dan ook initiatieven die de biodiversiteit in onze stad bevorderen, een financieel duwtje in de rug geven.

Als je als particulier, vereniging of school een bijdrage levert aan het behoud van de biodiversiteit in de stad Halen, dan kan je een aanvraag voor een subsidie indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit wat o.a. nagestreefd wordt via het behoud en het beheer van terreinen, studie van en voor het behoud van de biodiversiteit relevante onderwerpen, educatie en/of sensibilisatie rond het behoud van de biodiversiteit,
  • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere vergunningen en toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de stad Halen.

Voor de specifieke inhoudelijke en financiële voorwaarden verwijzen we je graag door naar het reglement.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 15 september aan de Milieudienst.
  • De Milieuraad toetst de aanvragen aan de voorwaarden bepaald in het reglement. De projecttoetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk 30 november van het jaar waarin de aanvraag werd ingediend of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een kopie van elke factuur.

Bedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van de totale kostprijs van het project. Het subsidiebedrag kan ook niet hoger zijn dan € 200 per project.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende kleine biodiversiteitsprojecten - particulieren
Subsidiereglement betreffende kleine biodiversiteitsprojecten - verenigingen

Cover subsidiereglement biodiversiteit particulierenCover subsidiereglement biodiversiteit verenigingen