Verbintenis tot tenlasteneming

De garant, de persoon die de vreemdeling ten laste neemt, vraagt de verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) aan en ondertekent ze.
Deze ten laste neming lijkt niet zoveel in te houden maar heeft toch wel vergaande gevolgen. Zo ben je, als ‘garant’, gedurende twee jaar vanaf binnenkomst in België (of het Schengengebied) hoofdelijk aansprakelijk voor kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëringkosten. Je kan je gedeeltelijk laten verzekeren maar verzekeringen dekken nooit het geheel.

Voorwaarden

Jij:

 • bent een visum- of niet-visumverplichte derdelander
 • komt voor een kort verblijf naar Halen

De garant is:

 • een Belg of een vreemdeling met een onbeperkt verblijfsrecht in België
 • ingeschreven in het rijksregister
 • kredietwaardig

Procedure

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming (origineel en recto verso gedrukt) in en laat zijn handtekening door de burgemeester legaliseren.
Het verdere verloop van de procedure verschilt naargelang je visumplichtig bent of niet.

Als je niet-visumplichtig bent:

 • De garant bezorgt de nodige documenten (zie ‘Meebrengen’) aan de dienst Vreemdelingenzaken.
 • de dienst Vreemdelingenzaken stuurt de gelegaliseerde tenlasteneming en de documenten naar DVZ die de financiële draagkracht van de garant beoordeelt.
 • DVZ kan de verbintenis tot tenlasteneming aanvaarden, weigeren of niet conform (onontvankelijk) verklaren.
 • DVZ stuurt de verbintenis tot tenlasteneming naar de dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing van DVZ meedeelt aan de garant.
 • Bij een positieve beslissing van DVZ nodigt de dienst Vreemdelingenzaken de garant uit om de goedgekeurde bijlage 3bis af te halen.
 • De garant maakt je vervolgens de goedgekeurde tenlasteneming over.
 • Je hebt 6 maanden de tijd om naar België te komen, te rekenen vanaf de datum die vermeld staat op de tenlasteneming. Dit is de datum waarop de handtekening van de garant werd gelegaliseerd door de stad. Na 6 maanden wordt de verbintenis tot tenlasteneming niet meer beschouwd als een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

Als je visumplichtig bent, dan stuurt de garant je zonder voorafgaande controle van zijn kredietwaardigheid volgende documenten toe:

 • een kopie van zijn Belgische identiteitskaart of van zijn verblijfskaart van onbeperkte duur,
 • bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden, het laatste aanslagbiljet van de belastingen, het bewijs van werkloosheidsuitkeringen of pensioenfiches. LET OP! Er wordt geen rekening gehouden met OCMW-steun
 • de door de burgemeester gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming
 • Je voegt bovenstaande documenten toe aan je visumaanvraag.

Alleen als België geen diplomatieke post in je herkomstland heeft, stuurt de dienst Bevolking volgende documenten naar DVZ:

 • een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant of van zijn verblijfskaart van onbeperkte duur,
 • bewijzen van zijn inkomsten,
 • de gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming en
 • de gezinssamenstelling van de garant.

De garant moet dan bij de ondertekening van de bijlage 3bis aan de dienst Bevolking melden dat hij een tenlasteneming aangaat voor een visumplichtige vreemdeling en verduidelijken bij welke Schengenpost de visumaanvraag wordt ingediend. Dit is in principe de diplomatieke post van de Schengenstaat die optreedt als vertegenwoordiger van België.

Je hebt zes maanden vanaf de datum van legalisatie bij de dienst Bevolking om je naar de (Belgische of Schengen)post te begeven en met de bijlage 3bis een visumaanvraag in te dienen. Na 6 maanden wordt de verbintenis tot tenlasteneming niet meer beschouwd als een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

Meebrengen

De documenten die de garant moet meebrengen naar de dienst Bevolking als je niet-visumplichtig bent:

 • bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden, het laatste aanslagbiljet van de belastingen, het bewijs van werkloosheidsuitkeringen of pensioenfiches. LET OP! Er wordt geen rekening gehouden met OCMW-steun
 • een attest van gezinssamenstelling
 • kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant of een kopie van de verblijfstitel van de garant die tot een onbeperkt verblijf in België gemachtigd is

Contactinformatie