Werkingssubsidies jeugd

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd. Verschillende jeugdverenigingen en jeugdclubs dragen daar hun steentje zeker aan bij. Het stadsbestuur wil daarom graag deze jeugdinitiatieven een financieel duwtje in de rug geven waar mogelijk.

De werkingssubsidies zijn bijdragen in de werkingskosten van een vereniging, zoals het organiseren van een activiteit, kamp of weekend, of het onderhouden van een website of uitgeven van een tijdschrift. 

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door de Jeugdraad en bewijs van werking in het voorgaande jaar leveren,
  • als algemene voorwaarde voor subsidiëring geldt dat 50 % van de begeleiding/het bestuur een attest animator in het jeugdwerk heeft behaald, waarvan min. 1 persoon dit attest behaald heeft in de eigen koepelverenging en min. 1 persoon gevormd is in het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan,
  • de overige voorwaarden zijn specifiek voor elke subsidie. In het reglement vind je alle voorwaarden per werkingssubsidie terug.

Procedure

Vul het bijhorende aanvraagformulier in en bezorg het, met de nodige inlichtingen, voor 1 maart aan de Jeugddienst.
Je aanvraag is gebaseerd op de activiteiten in het voorgaande kalenderjaar.

Meebrengen

Behalve het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet je voor sommige werkingssubsidieaanvragen nog extra doumenten meebrengen. Of en welke documenten je bij je aanvraag moet voegen kan je terugvinden in het reglement en op het desbetreffende aanvraagformulier.

Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van een bepaald aantal factoren, die je kan raaplegen in het reglement.

Indien een subsidie wordt toegekend, wordt deze uitbetaald voor 1 juli van het kalenderjaar van de aanvraag.

Uitzonderingen

Een vereniging die niet aan de gevraagde voorwaarden voldoet krijgt het eerste jaar nog 66 % van de subsidie waar ze recht op heeft, het tweede jaar dat ze in gebreke blijft nog 33 %. Daarna valt de vereniging op een basisbedrag, ten minste als ze minimum de helft van het aantal zittingen van de Jeugdraad aanwezig is.

Regelgeving

Subsidiereglement - Werkingssubsidies jeugdvereniging

Cover subsidiereglement werkingssubsidie jeugd