Melding van tijdelijke afwezigheid

Als je slechts tijdelijk naar het buitenland of een andere stad of gemeente verhuist, of je bent nog niet zeker of je er definitief zal verblijven, moet je in het Rijksregister ingeschreven worden als 'tijdelijk afwezige'.
De tijdelijke afwezigheid wordt gedefinieerd als “het feit van niet effectief te verblijven op zijn/haar hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de reïntegratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is”.

Als je tijdelijk en kortstondig buiten Halen verblijft moet je dus de dienst Bevolking hiervan op de hoogte brengen. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft dus ingeschreven in de registers van de stad Halen.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met je gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kan terugkeren.

Procedure

Meld je tijdelijke afwezigheid, voor je vertrek, bij de dienst Bevolking.
Als niet-Belg geef je je tijdelijke afwezigheid door aan de dienst Vreemdelingenzaken. 

Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kan de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de stad Halen aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is.

Meebrengen

Je identiteitskaart, of in het geval van niet-Belgen je Vreemdelingenkaart.

Bedrag

Een melding van tijdelijke afwezigheid is gratis.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Contactinformatie