Kapvergunning

Als de kap van bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) helpt je hierbij.

Voorwaarden

Je hebt een kapmachtiging nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos als:

 • je wil kappen in een bos,
 • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels),
 • én de kap niet in een goedgekeurd beheerplan staat (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheersplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig). 

Let wel: er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen). Meer informatie hierover vind je bij de 'uitzonderingen' onderaan.

Je hebt een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig als je: 

 • een bos rooit met de bedoeling een andere bestemming aan het perceel te geven,
 • alleenstaande bomen of bomenrijen (met een stamomtrek van 1 meter of meer, gemeten op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld) verwijdert.

Hier geldt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Je hebt een vergunning van het stadsbestuur van Halen nodig: 

 • voor elke boom die je wil kappen met een omtrek van meer dan 15 cm en die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Procedure

Kapmachtiging van het ANB

 • De kapmachtiging wordt aangevraagd met het aanvraagformulier van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.
 • Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen vereist. ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging. Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.
 • Na ontvangst van de kapmachtiging heb je 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren.

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Vergunning vanwege het stadsbestuur van Halen

Je vraagt de machtiging aan bij de Milieudienst aan de hand van het daarvoor beschikbare 'Aanvraagformulier kapvergunning met betrekking tot beplantingen'. 

Bedrag

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Uitzonderingen

Kappingen vanwege veiligheidsredenen

 • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij vb. een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
 • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap schriftelijk worden meegedeeld aan ANB.
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen vanwege sanitaire redenen

 • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen, vb. bij schorskever, vorstschade, wortelrot, ...
 • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap worden meegedeeld aan ANB.
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Regelgeving

Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privé-bossen).

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Reglement kapvergunning met betrekking tot beplantingen.

Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning

Cover reglement kapvergunningCover retributiereglement omgevingsvergunning